רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   פרשת "פינחס"
פרשת פינחס- מי היה באמת פינחס ומה פעל למען עם ישראל?
מאת: אהובה קליין.
הפרשה בתחילתה מתארת את פינחס:
"וידבר ה' אל- משה לאמור: פינחס בן אלעזר בן—אהרון הכהן השיב את—חמתי מעל בני—ישראל בקנאו את—קנאתי בתוכם ולא—כליתי את בני ישראל בקנאתי: לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על—בני ישראל: ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את- המדיינית זמרי בן- סלוא נשיא בית- אב לשמעוני ושם האישה המוכה המדיינית כוזבי בת-צור.." [במדבר כ"הי-ט"ז]
השאלות הן:
א] מה המעשה שעשה פינחס – שהיה  כה הכרחי באותו זמן?
ב] מי היה פינחס?מה השכר שקיבל?
התשובה לשאלה א]
את פעולתו של פינחס- התורה מתארת בסוף פרשת בלק, עם ישראל היה במצב רוחני ירוד מאד והתחבר למואב וחטא בגילוי עריות ועבודה זרה ואת הגרוע מכל-  קוראים אנו בפסוקים הבאים:"והנה איש  מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בוכים פתח אוהל מועד: וירא פינחס... וידקור את שניהם... ותעצר המגפה" [במדבר כ"ה,ו- ט]
פינחס הרג את שני החוטאים- מתוך קנאה לה' ובעקבות זאת נעצרה המגפה בקרב עם ישראל.
לפי דברי רש"י :הסיבה לבכייתם של ישראל באותו אירוע הייתה - כי ראו שמשה היה חסר אונים- לא הייתה לו תשובה למצב הנורא ורפו ידיו מפעולה והנה פינחס  בא והציל את המצב.
התשובה לשאלה ב]
הקב"ה הבטיח שכר לפינחס על מעשהו:"לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום"
לפי תרגום יונתן בן עוזיאל:הקב"ה הבטיח לפינחס שיהפך למלאך ויחיה לנצח והמטרה כדי שיוכל לבשר על הגאולה באחרית הימים.
נשאלת השאלה, מדוע הוא נבחר דווקא לבשר את הגאולה?
מתברר שפינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן- נקט בשני מעשים מיוחדים למען עם ישראל כשעמדו על סף הכניסה לארץ ישראל:
א] בזמן שעם ישראל התקרב יתר על המידה למואב והייתה סכנת התבוללות בעם,  העם היה ממש בסכנה של התרסקות רוחנית,
קם פינחס ועשה את הדבר הנכון ביותר בזמן המתאים, כפי שכתוב:"ויקם מתוך העדה   וייקח רומח בידו וידקור את שניהם"
התורה משבחת אותו על מעשהו הנועז:"פינחס בן אלעזר ...השיב את חמתי מעל בני ישראל.."
ב] פינחס היה בראש הצבא שיצא לנקום במדיינים, כפו שנאמר:"נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים" והוא הצליח במלחמה וחזר עם חייליו בשלמות.
אחרי שתי פעולות אלה , פינחס זוכה לכהונת עולם.
הרמב"ם מסביר: מה הם הסימנים למשיח:
"ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה'"
כלומר- הוא יצליח לאחד את עם ישראל סביב הקב"ה וגם יצליח במלחמות ישראל.
שתי סגולות אלו היו בפינחס ולכן: הוא אליהו שיבוא ויבשר את הגאולה.
בילקוט שמעוני נאמר:"אמר ר' שמעון בן לקיש, פינחס הוא אליהו, אמר לו הקב"ה אתה נתת שלום בין ישראל וביני בעולם הזה, אף לעתיד לבוא אתה שעתיד ליתן שלום ביני לבין בני, שנאמר:הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה'.. והשיב לב אבות על בנים"
גם בזוהר הקדוש נאמר:אליהו הוא כוהן והוא גם פינחס.
רבנו בחיי אומר: כי פינחס נשאר חי ורק שמו השתנה
אחרי שעלה השמיימה- נקרא אליהו.
הספורנו נותן הסבר מיוחד במינו: כל אדם מורכב מארבעה יסודות:
אש, מים, רוח, עפר והמיתה באה לאדם כתוצאה מהתגברות יסודות אלה על אלה, כגון האש מתגברת על המים, אך אצל אליהו הייתה תופעה מיוחדת כל ארבעת היסודות שבו- היו משולבים זה בזה באופן שווה ולכן נאמר :"הנני נותן לו את בריתי שלום"- ארבעת יסודות הנ"ל יחיו בשלום ביניהם ולכן חייו הם נצחיים.
לסיכום, לפי רוב המפרשים, פינחס נקט בפעולות חשובות במטרה להציל את עם ישראל מהתבוללות, ובעקבות זאת זכה לכך שהפך למלאך- הלא הוא אליהו הנביא שעתיד לשוב אלינו בקרוב לבשר את הגאולה.
לא נותר לנו, אלא לייחל שהגאולה תגיע במהרה לעם ישראל.אמן ואמן.
 
 

 


Go Back  Print  Send Page