רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   סיכום פגישה ועד כפר גנים עם מנהל שפ"ע

המינהל לשיפור פני העיר
אגף הפיקוח
                                                                                                             ‏י' סיון תשע"א
                                                                                                             ‏12 יוני, 2011
                                                                                                 אסמכתא: 
לכבוד
 מר צביקה בלומנשטיק
מנהל מינהל שפ"ע
א.ג.נ,
 
הנדון:פגישה עם איציק אופק ועד כפר גנים 
 
1.בתאריך 09/06/11 נפגשתי עם מר איציק אופק – חבר ועד שכ' כפר גנים ג' האחראי על חזות השכונה.
 
2. השתתפו בפגישה: צחי בק, צחי מזרחי, יעקב ממן, אריה זיסוביץ, זוהר צברי, יגאל שת, סרגיי בוצ'רוב.
 
3.להלן הנושאים אשר עלו בפגישה:
 
א.                  מעבר ל- 7 אזורים  - בתחילת הפגישה עדכנתי את איציק אופק כי החל מתאריך 01/07/11 יעבור המערב ל- 7 אזורים כך שלשכונת כפר גנים ג' יהיה מנהל אזור אחד ומפקח אחד שגזרתם הינה השכונה בלבד.
ב.               ניקיון רחובות, טיפול במתקני מחזור וריקון אשפתונים דקורטיביים – המצב אינו משביע רצון ועל אף ההשקעה של מנהלי האזורים הפועלים בשכ' כיום (יגאל שת ורחמים שמח). עודכן כי עם תגבור תקציב אגף התברואה אשר יתבצע בקרוב, תוגבר פעילות הניקיון בשכ' וכפועל יוצא יינתן שירות טוב יותר לתושבים בתחומים השונים.
ג.                   מתחם הגלגיליות – יש לתת טיפול מערכתי במקום (מתחם גלגיליות, מגרשי ספורט, ביתן שירותים, עמדת שמירה ועוד). אשר אמור להתפתח ולגדול. עודכן כי בשלב זה מבצע אגף התברואה ניקיון אחת לשבוע בימי שלישי וכי עפ"י החלטה עירונית עם פתיחת הקומפלקס לפעילות מלאה תעבור האחריות לטיפול השוטף במקום לאגף הספורט. המלצתי לאיציק אופק להיפגש עם אריה ניר.
ד.                   שימוש במפוחים – הובהר כי ההנחייה לאיסור שימוש במפוחים הינה ארצית וכי קבלני מינהל ש.פ.ע (תברואה וגנים ונוף) אינם משתמשים במפוחים. תלונות מוקד על הפעלת מפחים ע"י גננים פרטיים מטופלות באמצעות המפקחים.
ה.                  אכיפת גללי כלבים – לטעמו אין פעילות מספקת בנושא. זוהר צברי הציג את הפעילות אשר בוצעה בשכ' בתקופה האחרונה. בכל מקרה יינתן דגש לשכונה ע"י 4 מפקחי המחלקה אשר באחריותם לפעול ולאכוף בכל רחבי העיר.
ו.                    אכיפת חוקי העזר העירוניים – מבקש פיקוח אסרטיבי יותר. החל מתאריך 01/07/11 כאמור יוחלף המפקח העירוני האחראי על השכונה (עד כה פעלו בגזרת השכונה 2 מפקחים) בנוסף העלה את נושא תליית כביסה בחזיתות הבניינים. הנושא יאכף ע"י המפקח ועפ"י חוקי העזר העירוניים – שימור רחובות פרק ט' סעיף 46, תליית כבסים – "(א) לא יתלה אדם ולא ירשה לאחר לתלות כבסים ברחוב, במרפסת, בחלון או בכל מקום אחר הפונה לרחוב, אלא לפי היתר מאת ראש העירייה ובמקום ובתנאים שפורטו בהיתר (ב) נמצאה כביסה תלוייה בניגוד להוראות סעיף קטן (א), רואים את המחזיק בנכס או בעלו, כמי שתלה או הניח את הכביסה . הנוסח יפורסם באתר השכונתי.
ז.                    הרוכל ברח' העצמאות – תושבי השכונה מתנגדים לעמידתו של הרוכל בסוף רח' העצמאות בסמוך לדרך רבין. הוסבר כי הרוכל עומד במקום בהיתר. הנושא נבדק כעת ע"י המשטרה ויתקבלו החלטות בהתאם.
ח.                  פינוי אשפה – אינו מתבצע כראוי, זמן השהייה של הפחים מחוץ לביתנים בין זמן הוצאתם לפינויים והחזרתם לביתנים הינו רב (שעות רבות) ומעבר לסביר. אנו מודעים לבעיה. פינוי האשפה מבוצע ע"י קבלן כאשר החלוצים והמחזירים הינם עובדי עירייה. עם סיום פעילותו הנוכחית של הקבלן עפ"י החוזה הקיים, יעבור הקבלן הזוכה לבצע פעילות באזורי התעשייה ואת השכונה יפנה צוות עירוני מושלם, כמו כן מתוכננת משאית אשר לא תגרום נזקים לאשפתונים ולחניות (נזילות שמנים) בנוסף יושלמו פחים אשר נשברו כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית של הצוות ויינתן דגש שפחים לא יוצאו אל המדרכות ככל שניתן, אלא לחניות.
 
4. לסיכום:
א.          הפגישה התנהלה באווירה עניינית, פגישה אשר נועדה "לתחזק" את הפעילויות השוטפות אשר בסה"כ מתבצעת ברוח טובה, בשיתוף פעולה, תוך מתן קשב לרחשי ליבם של התושבים ולוועד השכונה. אנו נמשיך בדרך זו.
ב.             הבעיות אשר הועלו ע"י הועד יטופלו ע"י הגורמים הרלוונטיים, תוך עדכון שוטף של איציק אופק.
ג.                כל פעילות שהינה מעבר לשוטף ואשר תתבצע בעתיד בשכונה תתואם עם איציק אופק.
ד.            המנהלים הרלוונטיים ידווחו לח"מ על תוצאות הטיפול בנושאים השונים עד לתאריך 30/06/11 וברוח הדברים כפי שעלו בפגישה.
 
5.                  לידיעתך.
 
 
 
                                                                                                   בכבוד רב,
                                                                                                   ניסן כרמי
                                                                                           סגן מנהל מינהל שפ"ע
                                                                                     ומנהל אגפי הפיקוח והתברואה
העתקים:
 
מר אבי בן חמו מנכ"ל העירייה
מר אריה ניר מנהל אגף הספורט
משתתפי הפגישה.
גב' שוש דולב ס. מנהלת מכרזים ופניות ציבור אגף התברואה
ת.ת. 30/06/11Go Back  Print  Send Page