רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
סיכום פעילות אגף הפיקוח לשנת 2014
כללי
שנת 2014 הייתה שנת פעילות אינטנסיבית , אשר באה לידי ביטוי
בפעילות מגוונת של האגף על כל מחלקותיו, תוך מתן דגש על שיפור
איכות חייהם של התושבים וזאת ע"י טיפול יסודי במפגעים , טיפול
בתלונות, ואכיפת חוקי העזר . על אף הקיצוצים התקציביים נדרשנו
מחד להידוק חגורה, ומאידך מתן שירות איכותי, יוזם ויצירתי לתושב .
בשנת 2014 הושם דגש על הידוק הקשר ושיתוף הפעולה בין אגפי
הפיקוח והתברואה במטרה לשפר את רמת השליטה וביצוע המשימות.
המשימות והמטלות בוצעו תוך סיוע הדדי ואיכותי וזאת ע"מ לצמצם את
המפגעים למינימום הנדרש. בשנה זו המשכנו להקפיד, ועפ"י מדיניות
מועצת העיר בכל הקשור להוצאת מתקנים וסחורה והתוצאות מדברות
בעד עצמן . ראוי לציין שאגף הפיקוח כיום נושא הדגל - סמן ימני "
בהגדלת ראש וניראות". התוצאות לפעילות האגף נראות היטב ברחבי
העיר בפעילות ועשייה מגוונות .

יעדי אגף הפיקוח לשנת 2014
1. המשך השבחת ההון האנושי באגף באמצעות הטמעת "הניהול האיכותי " בקרב מנהלי ומפקחי האגף.
2. הטמעת הבטיחות האישית , בעבודה ובדרכים .
3. הטמעת ימי הוצאת גזם ופסולת מחד ואכיפה בלתי מתפשרת בנושא מאידך .
4. מיסוד תוכנת אגף הפיקוח בממשקים השונים .
5. ביצוע פיקוח יוזם ,איכותי ויצירתי תוך חתירה למצוינות .
6. הידוק ושת"פ פורה ומפרה בין מחלקות אגפי הפיקוח והתברואה , אגף גנים ונוף והיחידות השונות
ובין גורמים וולונטריים נוספים ולרווחת תושבי העיר .
7. שדרוג נראות וחזות העיר באמצעות פרויקטים משותפים של מנהלי אזורים ומפקחים , שדרוג רחובות,לוחות מודעות, ובשת"פ היחידות העירוניות השונות .
8. לקיחת אחריות אישית בנושא שימוש במשאבי הארגון וסביבת העבודה הקרובה מאידך .
9. שיפור ושדרוג השירות והידוק הקשר עם התושבים לרבות קהילה נגישה .
11. שדרוג אסטרטגית ההסברה בנושא פעילות האגף במטרה להטמיע את דרישות האגף באמצעות
פרויקטים ופרסום באמצעי המדיה השונים ובמערכת החינוך .
11. שיפור התשתיות בשוק ליפקיס .
12. הקפדה על הוצאת מתקנים וסחורה מחוץ לעסקים .

אכיפה מוגברת בתחום הניקיון.
מתוך רצון לשפר את איכות החיים, הוגברה האכיפה באופן משמעותי ביותר , המפקחים ביצעו סיורים רגליים ,שיחות
עם תושבים ,כמו כן התבצעה הקפדה על הוצאת גזם ופסולת בימי
ההוצאה והשלכת פסולת ביתית לשטח המדרכה . ע"מ להשיג מטרה
זו הונחו המפקחים בכל חלקי העיר לבצע סיורים יזומים ולאתר
מפגעים של חצרות ,מגרשים מוזנחים וצמחיה פולשת למדרכה. נרשמו
דרישות לפינוי מפגעים,התראות וב.ק . מפקחי האגף תודרכו להיות
ערניים ויצירתיים , ולדווח על כל מפגע למוקד העירוני וליחידות
השונות בעירייה . במהלך השנה נרשמו מפגעים רבים אשר דווחו ע"י
מפקחי המחלקות ובמקביל עקבו המפקחים אחר המשך הטיפול
בתלונתם. כמו כן האגף ביצע אכיפה בנושא עישון במקומות ציבוריים
כגון : בתי חולים , מרכזי קניות , ובבית המשפט .כמו כן התקיימה אחת
לשבועיים פגישה עם מנהלי מחלקות הפיקוח בה הציג כל מנהל את
ממצאי האכיפה של מחלקתו וזאת בחתך מפקחים ונושאי האכיפה
שבוצעו ע"י כל מפקח וסה"כ מחלקתי , בנוסף הציג כל מנהל את
השיטות בהם נקטו המפקחים ע"מ להגיע לתוצאות והעלאות רעיונות
יצירתיים בתחומי האכיפה השונים.

מדיניות הוצאת סחורה ומתקנים
אחד היעדים המרכזיים בפעילות האגף הינו שדרוג נראות וחזות העיר . בשנה זו נשמרה המדיניות כנגד בעלי
עסקים מפרי חוק, וזאת ע"פ החלטת מועצת העיר. בוצעו מספר מבצעי אכיפה יזומים אשר כללו סילוק סחורה משטחי
המדרכה , רישום ברירות קנס והחרמות וזאת לאחר ביצוע הסברה מתמשכת לבעלי עסקים.

השלכת פסולת בניגוד לחוק
שנה זו התאפיינה גם בדגש מיוחד של המחלקות כולן בכל הקשור לנושא השלכת פסולת מכל סוג לתחום
הציבור.ברור לכולנו ולקברניטי העיר שאחד המדדים לעיר איכותית הוא הנושא האסתטי ברחבי העיר ולכן ניתן דגש
מיוחד על נושא זה. מפקחי המחלקות הונחו לבצע אכיפה מוגברת בכל נקודה ובכל שכונה, לבצע ביקורות וסיורים
יזומים במגרשים ובחצרות ולדעת לזהות ולפתור בעיות.ועדי בתים ושכונות נתבקשו לשוחח עם תושבי השכונות
והבתים ולשתפם במחויבות אישית ובמקרים רבים נרשמו למפרי החוק דוחות והתראות.


רוכלות
בתחום הרוכלות נמשכת "מדיניות ההקפאה" ולא אושרו רוכלים חדשים. במהלך שנת 2014 מצבת הרוכלים לא
גדלה. באזור מרכז העיר, טופלו באופן זריז ומהיר רוכלים שניסו להתמקם ורוכלים ניידים בני מיעוטים באמצעות
החרמת סחורה ורישום ברירות קנס. באזורי השכונות והפריפריה, נמנעו ניסיונות של רוכלים להתמקם באופן בלתי
חוקי ומקרים אלו טופלו במהירות ונחישות באמצעות החרמות ורישום ברירות קנס . כמו כן גם השנה בוצע ברחבת
העירייה שוק 4 המינים לרבות הפעלת 40 דוכני מזון בפארק הגדול באירוע המרכזי בערב יום העצמאות .
רישוי רוכלות שולחנות, כסאות פרסום ,הדבקת מודעות, וגביית כספים
בשנה זו המשיך הפיקוח ההדוק בתחומים הרשומים לעיל תוך שת"פ בין מחלקת רישוי רוכלות- לבין מחלקות
הפיקוח השונות בכל התחומים. הוצאת כיסאות שולחנות לשטח המדרכה במהלך שנת 2014 הונפקו 104 התרים
ונגבו 96.651 ₪. לעומת שנת 2013 שבה הונפקו 91 התרים ונגבו 92.642 ₪- עלייה של %4.3 -- אגרות רישוי,
בשנה החולפת הונפקו ושולמו 82 אגרות רישוי, ובהיבט הכספי נגבו 26.486 ₪, גידול של %85. לעומת שנת 2013
שבה הונפקו 44 היתרים, ונגבו 14.265 ₪ )בעקבות רישוי דו שנתי(-- בתחום פרסום והדבקת מודעות קיימת עלייה
17.981 הדבקות בשנת 2014 לעומת 13.784 הדבקות בשנת 2013. עלייה של %30.4. ובהיבט הכספי בשנת
2014 נגבו כ 13.943 ₪ לעומת 11.761 ₪ בשנת 2013 עלייה של %18.5 -- סה"כ גביית כספים לשנת 2014 היא
197.080 ₪ לעומת 223,368 ₪ בשנת 2013. ירידה של %11.8 בעקבות העברת הטיפול ברוכלי יום העצמאות
לאגף האירועים, והפעלתם באמצעות קבלן חיצוני. גם השנה בוצעו ביקורות רוכלות משולבות לרוכלי מזון ברחבי
העיר בשת"פ עם השירות הווטרינרי , רישוי עסקים , פיקוח תעשייה , כיום ניתן לראות השינוי החיובי בפעילות רוכלי
המזון המשתפר כל העת.


הידוק הקשר עם האוכלוסייה
בתחום שהפך ליעד מרכזי ונורמה בפעילות אגף הפיקוח, נעשתה פעילות ענפה ורצופה . נערכו מפגשים וסיורים
יזומים עם ועדי שכונות ובתים על מנת ליצור קשר ישיר ובלתי אמצעי עם האוכלוסייה , במטרה ליעל את השירות
ולתת מענה ופתרונות לפניות השונות . חולקו מנשרים לתושבים עם הנחיות ומסרים רלוונטיים לתקופת חגי אביב,
תשרי, ואירועים מיוחדים, דבר אשר תרם והגביר את ההבנה ושיתוף הפעולה מצד כלל האוכלוסייה. לא נותר ועד
שכונה, שמחלקות הפיקוח השונות טרם נפגשו עמו, וכולם זכו להתייחסותנו המלאה ושת"פ מלא. בשנת 2014
הוגברו המפגשים בהם לקח חלק ראש העיר עם תושבי השכונות השונות וגם במפגשים אלו לקחו אנשי האגף חלק
נכבד תוך רישום , תיעוד,וטיפול במפגעים אשר נתגלו במהלך הסיור.

העיר בסימן התרחבות
בשנת 2014 המשיכה מגמת התרחבות העיר באמצעות המשך הקמת שכונות חדשות ואיכלוסן, כאשר המוקדים
העיקריים הינם שכ' שיפר ,מתחם נחלים, הדר המושבות, לב הסביונים, כפר גנים ג' ונווה עוז החדשה. אגף הפיקוח
נערך מבעוד מועד לתת מענה לתושבי האזורים הנ"ל ,ע"י הכנסת האזורים החדשים למפת חלוקה לגזרות שליטה.
בשטח נערכו מפגשים יזומים עם תושבי המקום, וכן חולקו מנשרים והנחיות, מה שגרם לרושם ראשוני חיובי,
הרתעה, תקשורת והבנה הדדית בין התושבים לאגף הפיקוח.

פיקוח כלבים
מחלקת פיקוח כלבים מונה 4 מפקחים האמונים על ביצוע אכיפה בנושא גללי כלבים ועישון בכל העיר, כמות מפקחים
אשר לא ניתן לתת עימה מענה על הצרכים המתרבים והולכים . בנוסף לפעילות השגרתית נערכים מבצעי אכיפה
ופעולות יזומות ברחבי העיר גם בשעות לא שגרתיות , כמו כן נלכדו כלבים משוטטים ללא בעלים וללא רישיון אשר
מועברים להמשך טיפול בשירות הווטרינרי . מחלקת פיקוח כלבים מבצעת פעילות הסברתית הן בשכונות והן
במוסדות חינוך . מילוי השקיות במתקנים מתבצע אחת לשבוע ובמידת הצורך . תופעת אי איסוף גללי הכלבים טרם
חוסלה אך ניתן לצפות כיום ביותר ויותר בעלי כלבים אשר אוספים את גללי כלביהם. פעילות קבלן " הקקנוע "
מתבצעת תחת ביקורת מתמדת של מפקחי המחלקה וע"פ תוכנית עבודה . פעילות קבלן "הקקנוע" זוכה להדים
חיובים על ידי התושבים והינה הכרחית .

פעילות התנדבותית למען הקהילה.
למרות עומס העבודה, החלטנו לעשות פסק זמן מעת לעת ,ע"מ לתרום למען הקהילה.ניתנו סיוע ועזרה במוסדות
סיעודיים, לשכבת אוכלוסיה נזקקת,סיוע למשפחות במצוקה ועזרה במוסדות חינוך לילדים מוגבלים .כמו כן התקיימה
פגישה באולם המועצה בנושא " קידום הנגישות לאנשים עם מוגבלויות בשכונה " ,במטרה להגביר את הנגישות בעיר
ולהסרת המחסומים הקיימים בחברה המונעים או מקשים על שילובם של אנשים עם מוגבלויות .בפגישה השתתפו
מנהלי מחלקות האגף , נציגי " קהילה נגישה " ויו"ר ועדי שכונות , ראוי לציון שהפעילות תרמה לתחושת סיפוק
והרגשה טובה למפקחים שגרמו מעט נחת לאוכלוסיה השונה .

מנהלת התעשייה
במהלך שנת 2014 הושם דגש על המשך הידוק הקשר ושיתוף הפעולה בין מנהלת תעשייה לאגף אשר הוכיח את
עצמו. נערכו סיורים משותפים, נערכו פגישות על מנת לערוך "תאום ציפיות" וקביעת שיטות עבודה, נערכה
פעילות משותפת תוך סיוע הדדי רב שתוצאותיה באו לידי ביטוי בהעלאת שביעות רצון התעשיינים.חוזק הקשר בין
המנהלת לבין מחלקת פיקוח תעשייה ובמהלך השנה ביצעו פעילויות משותפות עם המנהלת .
אירועים שונים
גם בשנת 2014 לקח על עצמו אגף הפיקוח חלק מכריע באירועי יום העצמאות, ימי זיכרון ואירועים עירוניים
אחרים.כמו כן הפארק הגדול ע"ש עוזי חיטמן אשר הפך להיות מקום לאירועים מרכזיים וחגיגות העצמאות . אגף
הפיקוח נטל אחריות מלאה וכוללת בתיאום מלא עם יחידות העירייה הרלוונטיות ומשטרת ישראל.

שדרוג רחובות
אגף הפיקוח לקח על עצמו להוביל מהלך לשדרוג רחובות או מתחם מסוים אשר מטופל באופן יסודי ע"י היחידות
השונות של העירייה . אגף הפיקוח יצר את החיבור והעיתוי ויחד עם מערכות עירוניות אחרות טופלו אותם רחובות
במשך יום עבודה אינטנסיבי ויסודי ע"י כל הגורמים . הרחובות ששודרגו בשנת 2014 היו ,במרכז :אהרונסון, קטרוני
שבזי ,אורלנסקי , בלפור , ביאליק , ועמיאל .פעילות השדרוג בוצעה בהצלחה יתרה ותרמה רבות לנראות וחזות
הרחובות .


מפגשים עם תושבים
שת"פ
היעד המרכזי שהצבנו לשנת 2014 באגפי הפיקוח והתברואה היה הידוק וחיזוק השת"פ בראש ובראשונה בין
מחלקות הפיקוח והתברואה ,בין מנהלי המחלקות אשר אמורים להוביל את התהליך תוך מתן " דוגמא אישית " ובין
המפקחים ומנהלי האזורים המקבילים , כמו כן הידוק השת"פ עם המוקד העירוני ,עם הלשכה המשפטית , עם אגף
גנים ונוף , עם אגף דרכים ותשתיות , עם האגף לרישוי ופיקוח על הבנייה ועם האגף לרישוי ופיקוח עסקים . התהליך
התבצע בתחומים השונים ובפעילויות שונות . אני חייב לציין כי לאחר הפגישות שערכתי עם כל צמד מחלקות
מקבילות ובהשתתפות מנהלי מח' , מנהלי אזורים ומפקחים , אני מתרשם כי חל שיפור רב בנושא השת"פ והבאתו
לידי ביטוי בעבודת השטח . על כולנו ובכל רמה שהיא להציב לעצמנו כל העת יעדים לשיפור פעילותנו ובכל תחומי
העשייה, להיות ערניים ולבצע כל העת בקרה בתהליך . לצורך הצלחת השת"פ על כל אחד "מהשותפים" להשקיע
בתהליך ולתת אמון וכבוד "לשותפו".

המוקד העירוני
המוקד העירוני הינו צומת מרכזית ובעל חשיבות רבה וע"מ להגיע לתוצאות גבוהות ניתן הדגש להידוק הקשר בין
מנהלי מח' אגף הפיקוח למוקד העירוני . כמו כן ראוי לציין שקיימת התקדמות משמעותית בשת"פ בהשוואה לשנים
קודמות . יחידות הפיקוח מחוברות לתוכנת הוואפ וכתוצאה מכך חל שינוי מהותי בנושא טיפול תלונות המוקד .
במסגרת התהליך להידוק השת"פ עם המוקד העירוני מתקיימות במהלך השנה פגישות עבודה בהשתתפות מנהל
המוקד ואנשיו . הממצאים מצביעים על שיפור במערכת העבודה אך יש נושאים שעדיין יש לשפר . אין ספק שקיימת
חשיבות לשת"פ ברמות השונות ובנושאים השונים אשר גורמים למתן שירות טוב יותר לתושבי העיר . הקשר
האינטנסיבי בין האגף לנציגי המוקד מוכיח עצמו מעל ומעבר ובשנה זו עודכנו זמני תקן שנקבעו עפ"י סוגי תלונות
שונות ואשר מחייבים את האגף לעמוד בלוח זמנים קשיח , סגירת התלונות מתבצעת באמצעות הטלפון, דבר החוסך
זמן ושיפור תהליכי העבודה בין הגורמים השונים .


ביקורות גנים מגרשים חצרות
מערכת מידע ומחשוב
אגף הפיקוח העירוני, עבר בשנים האחרונות תהליך התייעלות בתחום המחשוב ומערכות המידע בפרט.
כחלק מהתהליך, סופקו עמדות מחשב לכל המפקחים במחלקות, עם הרשאות מתאימות למערכות התפעוליות
הייעודיות, לצורך תמיכה בתהליכי העבודה השוטפים של המפקח העירוני.
)אוכלוסין, שומה, משרד הפנים, מוקד עירוני, רשם חברות, טאבו, מערכת וטרינריה ועוד..(
בהמשך למרכז המערכות התפעוליות ברשות בשנת 2008 והדרישה לעמוד בסטנדרטים טכנולוגיים מתקדמים,
הוחלט לבצע באגף הפיקוח העירוני פרויקט הטמעת "מערכת פיקוח עירוני" מבית החברה לאוטומציה, בשיתוף חברת
לולטק, הנותנת פתרון לניוד והנפקת דוחות מהשטח.
פרויקט ההטמעה החל בתחילת שנת 2014. בשלב הראשוני הוחלט כי מחלקת פיקוח מערב בניהולו של מר אריה
זיסוביץ, ישמשו כנושאי הדגל באגף ומערכת הפיקוח העירוני הוטמעה במחלקה.
כיום עובדים עם המערכת החדשה מחלקות פיקוח מערב, פיקוח תעשייה ופיקוח כלבים.
מערכת הפיקוח העירוני
מערכת הפיקוח העירוני מסייעת למשתמשים ליישם את מערך הפיקוח העירוני הכולל ברשות למען השגת איכות
סביבתית לתושבים.
המערכת נותנת פתרון ניהולי כולל למערך הפיקוח העירוני בתחומיו השונים:
פיקוח כללי, פיקוח על שלטים, פיקוח על רישוי עסקים, פיקוח על הנדסה וכו', תוך השתלבות בהתאם למבנה הארגוני
של כל רשות.
המערכת נותנת פתרון תפעולי באכיפת חוקי העזר העירוניים וחוקים/תקנות של משרד הפנים תוך דגש על ניהול
ומעקב אחר דוחות ברירות קנס/התראות/משפט.
תכונות עיקריות-
1. קליטת דוחות התראה, ברירות קנס וברירות משפט תוך מתן דגש על הצד הכספי ומעקב אחר גביית חובות.
2. יכולת קליטה והנפקת הדוחות מהשטח.
3. מעקב אחר פעילויות הדוח: ערעור, העברה ללשכה המשפטית, תשובות בית משפט ועוד.
4. אחסון והצגת צילומים ומסמכים בצמוד לדוחות.
5. הפקת דוחות ושאילתות בצורה קלה וידידותית למשתמש.
6. בקרות לוגיות על המידע והתהליכים במערכת.
קשרים וממשקים לסביבת מערכות קיימות-
בין יתרונות מערכת הפיקוח העירוני בולט במיוחד היתרון הייחודי של אינטגרציה בין מערכתית.
למערכת הפיקוח העירוני ממשקים לכל המערכות התפעוליות של הרשות המקומית כמפורט להלן:
1. קשר למערכת אוכלוסין עירונית מרכזית.
2. קשר למערכת גביה עירונית כולל מערכת קופה, הכסף והמסלקה – ניהול ובקרה על תשלומי קנסות בגין עברות
על חוקי עזר עירוניים.
3. קשר למערכת רישוי עסקים – קבלת מידע על עסקים ממאגר עסקים לצורך בקורת עסקים ועבודות פיקוח שוטפות
בנושא רישוי עסקים.
שימוש בנתוני פיקוח על דוחות ואירועים קודמים ע"י מחלקת רישוי עסקים.
4. קשר למערכת הנה"ח.
5. עבודה מול המערכת המשפטית: קבלת דוחות ברירות משפט, קבלת נתונים על ההיסטוריה של עברות על חוק
עזר עירוני לגבי נאשם מסוים, העברת הודעות למחלקת הפיקוח על מועדי משפט, עדכון תוצאות משפט.
סיכום:
הבאתי בפניך את עיקרי הפעילויות והאירועים. ובמבט לאחור ומבחינת הנתונים הסטטיסטים אנו למדים כי
אגף הפיקוח עשה קפיצת מדרגה משמעותית בתפוקות, מקצועיות ויעילות. יחד עם זאת, אנו מערכת לומדת שבוחנת
עצמה בתשומת לב רבה ובקפידה על מנת לשפר ולייעל את ביצועינו לשנת הפעילות הבאה, כל זאת בשאיפה לשפר
את איכות חיי התושבים וכלל האוכלוסייה בפתח תקווה כאן המקום להביע תודתי לר' העיר , למנכ"ל העירייה
ולמנהל המינהל, על האמון והתמיכה ,כמו כן תודתי למנהלי ומפקחי האגף על עשייתם הברוכה , אנו נמשיך ונשקוד
להצעיד קדימה את העיר ולהסב כבוד ואיכות חיים גבוהה לתושבי העיר . האיכויות הגבוהות ימשיכו להיות חלק
בלתי נפרד מפעילות אגף הפיקוח תוך שאיפה למצוינות ומוכוונות משימה , זאת מבטיחך אני גם בשנים הבאות.
בכבוד רב
ניסן כרמי
סגן מנהל מינהל ש.פ.ע
ומנהל אגפי הפיקוח והתברואה