רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   דרישה לביטול ישיבת המועצה על צו המיסים והעלאת הארנונה
דף הבית >> כתבות >> דרישה לביטול ישיבת המועצה על צו המיסים והעלאת הארנונה
בחודש האחרון העיר גועשת ורועשת ואלפי תושבים הביעו את מחאתם מעליית הארנונה אולם לא רק, המחאה הביעה
את הזעם של התושבים לגבי כל תחומי החיים והשרותים בעיר, תושבי העיר זועמים על חוסר השרות, על מצב תברואתי
גרוע וקיצוצים בכל אגפי העירייה דבר שמורגש מאוד בכל התחומים ובמיוחד בניקיון ובחינוך.
בישיבת המועצה אתמול הצביע ראש העירייה וחברי הקואליציה בעד העלאת הארנונה למרות מחאת הציבור אולם בעוד
שההצבעה בעצמה פוגעת מאוד בציבור ההליך עצמו הביע את הזלזול הרב שרוחשים ראש העירייה וחברי הקואליציה לציבור בעיר.
ההצבעה היתה שרירותית ולא התאפשר לחברי האופוזיציה לשאת דברים בשם הציבור אבל הכי גרוע היתה גישתו של סגן
ראש העירייה איתי שונשיין שגיחך וצחקק לאורך כל ההצבעה וכשהיה צורך בהצבעה נעמד בצורה היתולית והרים יד
כקורא תיגר על הציבור. התושבים שהגיעו למקום ראו את המחזה המביש מבעד לחלון המשוריין שהציב ראש העירייה
כחוצץ בינו לבין תושבי העיר ורתחו מזעם כמובן שכשאיתי שונשיין יצא הוא הותקף ע"י התושבים דבר שלא גרם לו להוריד את הגיחוך והצחקוקים.

אין צורך להכביר בימילים בנושא הנזק לעיר מעליית הארנונה, אין אפשרות לראש עירייה לבזבז מליונים מכספי הציבור על עובדים מיותרים
וארועים מפוצצים, לקצץ בכל אגפי העירייה כולל ירידה משמעותית בניקיון ונזק לחינוך ואחר כך להעלות את הארנונה בתואנה שיש צורך בהול בכסף.


חברי האופוזיציה מעלים טענה בדבר המחטף בהצבעה והוציאו מכתב ליועצת המשפטית של העירייה ולמשרד הפנים

27/6/2016
כ"א סיוון תשע"ו
 
 
לכבוד,
עוה"ד שרית גרינבוים
היועצת המשפטית
עיריית פתח תקווה
 
ג.נ,
 
הנדון: צו המיסים 2017- דרישה לקיים ישיבה, דיון והצבעה בהתאם לחוק
 
 
 
אנו הח"מ, חברי מועצת העיר פתח תקווה, בהתאם לבקשתך כי תועבר אליך פנייה בכתב בנושא, פונים אליך בדרישה כי תורי על קיום ישיבה, דיון ולאחריו הצבעה, בהתאם לחוק על צו המיסים 2017 וזאת מן הנימוקים כדלקמן:
 
 
1.    אמש, יום ראשון 26/6/2016, כונסה מועצת העיר לדיון בהצעת צו המיסים לשנת 2017.
 
2.   בהתאם לחוק ולהוראות משרד הפנים על מועצת הרשות המקומית לאשר מדי שנה את צו  
    המסים.עוד  קובע משרד הפנים כי  צו המסים כאמור הינו בבחינת חקיקת משנה, וככזה יש לו
   תוקף משפטי מחייב.
 
3.    המחוקק,שהכיר בחשיבות קיומו של ההליך לאישור הצעת צו המיסים המוגשת למועצת העיר אף קבע כי לצורך דיון בהצעת צו המיסים יקויים דיון מיוחד, כאמור בסעיף 57(ב) לתוספת השנייה לפקודת העיריות [נוסח חדש] , שכותרתו דינים וחשבונות, הצעות תקציב והיטלי ארנונות שם נקבע כדלקמן:
 
 
דינים וחש
57 (ב)   ראש עיריה יקבע מועד לדיון מיוחד בהצעת התקציב ובתשלומי החובה, שיתקיים בישיבות שלא מן המניין. (ההדגשה של הח"מ)
 
 
4.    סעיף 33 לתוספת השנייה לפקודת העיריות (להלן: "התוספת השנייה") קובע כיצד יתנהל דיון במועצת העיר:
 
 
לאחר דברי הפתיחה לנושא שעל סדר היום, ייתן יושב ראש הישיבה את זכות הדיבור למשתתפים בדיון לפי סדר הפונים אליו, ובלבד שאם לא כל סיעות המועצה מיוצגות בוועדת ההנהלה, ייתן היושב ראש את רשות הדיבור תחילה לנציג הסיעה הגדולה ביותר שאינה מיוצגת כאמור.
 
 
5.    על החשיבות המרובה אותה ראה המחוקק בקיומו של דיון מעמיק בנושאים המוגדרים כנושאים מיוחדים, כגון צו המיסים, אנו רואים נוכח קביעתו של המחוקק כי בנושאים מעין אלו יוקצה זמן נוסף של 5 דקות נוספות לכל דובר מעבר לזמן הרגיל המוקצה לדברי כל חבר מועצה בישיבות ונושאים "שגרתיים" וזאת כלשונו של סעיף 34 (ב) לתוספת השנייה:
 
 
(ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), בכל נושא הקשור לאישור חוזים בידי המועצה ונושאים של ישיבות מועצה מיוחדות, יוקצב זמן נוסף של חמש דקות לכל דובר ולא יותר משלושים דקות לסיעה בסך הכל לגבי אותו נושא.
 
 
6.    משנה תוקף לחשיבות קיום הדיון ומתן האפשרות לחברי מועצת העיר הנבחרים להתייחס לנושא המיוחד, לשאול לגביו שאלות, לבקש הבהרות לבדוק את הדברים באופן מהותי ולקיים דיון ענייני ומהותי, ניתן למצוא בסעיף 58 לתוספת השנייה הקובע כי המועצה היא שתקבע את משך הזמן שיוקדש לדיון (מדובר בנושא אחד ובדיון אחד על סדר היום), הקובע כדלקמן:
 
 
יוחדים
     בישיבות בעניינים המפורטים בסעיף 57 לתקנון זה (בסעיף זה – עניין מיוחד), יפתח היושב ראש, או מי שהוא יורה, בדברי ההסבר, ובכפוף לאמור בסעיף 48 לתקנון זה, תקבע המועצה בעצמה את משך הזמן שיוקדש לדיון; ואולם שליש מחברי המועצה רשאי לדרוש שהזמן שיוקדש לדיון בהצעת התקציב לא יפחת משש שעות; הוראות סעיף 48 לתקנון זה לא יחולו על ישיבות בנושא התקציב.
 
 
7.     חרף כל האמור לעיל, לא איפשר ראש העירייה, מר ברוורמן, לדון בנושא צו המיסים של עיריית פתח תקווה לשנת 2017 והכריז על הצבעה מייד כאשר סיים מנהל אגף הכנסות העירייה להקריא את עמודי הפתיחה של הצעת צו המיסים ומבלי שניסה כלל לקיים דיון ו/או ביקש לשמוע את התייחסות חברי המועצה לצו המיסים כמתחייב בחוק.
 
8.    ראש העירייה, מר ברוורמן התעלם לחלוטין מבקשותיהם של לא פחות מ- 8 חברי מועצה אשר נכחו בדיון (מתוך כ- 22 באותה העת) להציג שאלות ולהעלות טיעונים באשר להוראות צו המיסים לשנת  2017, אותו התבקשו הם לאשר.
 
9.    ראש העירייה, לא רק שלא איפשר כלל לחברי המועצה להציג שאלות לו ולאנשי המקצוע, אלא אף נמלט מן המקום כשהוא מכריז, תוך כדי הליכה כי "הישיבה נעולה".
 
10.   כאשר הביעו חברי המועצה תרעומת על נעילת הישיבה מבלי שהתקיים דיון כחוק, ניסו חלק מחברי הקואליציה לטעון כי ברעש ובהמולה שהיו באולם "לא ניתן לקיים דיון".טענה זו מקומה לא יכירנו.
 
11.   תפקידו של ראש העירייה לנהל את ישיבות המועצה, להשליט בהן סדר ולהובילן. לא ניתן להתעלם, במקרה שלפנינו מן העובדה כי ראש עיריית פתח תקווה נמצא במהלך רובן של ישיבות המועצה על תקן של "נוכח – נפקד", לא מתערב בנעשה בדיונים, לא מעניק רשות דיבור באופן מסודר.עובדה זו מביאה להנחה הקשה מן ההנחה הקשה כי הוא עצמו בהתנהלותו ובתיאום למול  חלק מחברי מועצה נוספים, החברים עימו בקואליציה, בונה מראש ומתכנן את "פיצוץ הדיון". כאשר נמנע ראש העיר, בתפקידו כיו"ר הישיבה, מלאפשר קיום דיון, אין לו להלין אלא על עצמו בלבד.
 
 
 
 
12.   יתירה מכך. סעיף 35 לתוספת השנייה מגדיר את סמכויות יו"ר המועצה (ראש העיריה במקרה דנן) במקרה של הפרעה, ככל שהיא קיימת לניהולה התקין של הישיבה. לשון סעיף 35 קובעת:
 
 
35 יושב ראש הישיבה רשאי –
(1) להפסיק חבר מועצה הנואם למעלה מהזמן שהותר לו על פי תקנון זה;
(2) להפסיק רישום דברי חבר מועצה בפרוטוקול אם המשיך לנאום אחרי שהיושב ראש הפסיק אותו;
(3) להתרות בחבר מועצה המפריע, לדעתו, למהלך התקין של הישיבה; לא שמע חבר המועצה לשלוש התראות בישיבה אחת, רשאי היושב ראש להורות על הוצאתו; הוצא חבר מועצה כאמור, רשאי הוא להיכנס לישיבה לצורך הצבעה בלבד;
(4) ליתן רשות דיבור לעובד עיריה הבקיא בתחום בעניין הנדון, באישור ראש העיריה;
(5) להורות על הוצאת אדם מהקהל אם הוא מפריע למהלך הישיבה, לאחר שהוזהר כדין.
 
 
13.   קריאה לאורכו ולרוחבו של סעיף 35 אינה מגלה ולו בדל של סמכות לבצע "הצבעת מחטף" ללא דיון ובתכוף לאחריה, לנעול את הישיבה. הצבעה זו מקומה לא יכירנה בעירייה מתוקנת.
 
14.   אם חשב ראש העירייה בשבתו כיו"ר הישיבה כי לא ניתן לנהל דיון בשל "ההמולה", היה עליו להפעיל סמכויותיו בהתאם לסעיף 35 דלעיל בכדי להבטיח קיומו של דיון תקין.משלא עשה כן, הרי שלא רק שלא מילא חובתו עפ"י דין, אלא, במיוחד נוכח התנהלותו החוזרת ונשנית (כ"נוכח- נפקד") לאורך ישיבות מועצה רבות, לא ניתן להמנע מלהגיע למסקנה החמורה כי ראש העירייה עצמו ביצע "סיכול ממוקד" לדיון מתוך כוונה תחילה להכשילו.
 
15. כך או אחרת  קיום "הצבעת מחטף" מבלי לקיים דיון, כפי שביצע אמש ראש העירייה, בניגוד לחוק, אינו אלא בטל מעיקרא (VOID).
 
16. בהקשר זה של חשד ל"סיכול ממוקד מתוכנן מראש", של הדיון, ללא קשר להתרחשויות עובר ל"הצבעת המחטף" לא ניתן להתעלם מן העובדה כי במהלך השבוע טרם ישיבת המועצה התנהל בעיר ובעיקר בתקשורת המקומית וברשתות החברתיות ויכוח ער, בו נטל חלק פעיל גם ראש העירייה בנוגע לשאלות הקשורות לצו המיסים, כך שראש העירייה היה מודע לחלוטין לרצון חברי מועצת העיר לקבל תשובות על שאלות שונות, נוקבות ומהותיות המתבקשות מהצעת צו המיסים אשר אמורה היתה להידון בישיבה.
 
 
17.   לא זו אף זו. בהקשר זה, לא ניתן שלא להזכיר את השיחה הטלפונית אשר התקיימה בינך לבין חבר המועצה, עו"ד אורי אהד לאחר ישיבת הנהלת הקואליציה העירונית, במהלכה חשף בפניך עו"ד אהד את העובדה כי בישיבת הקואליציה שהתקיימה 7 ימים טרם כינוס ישיבת המועצה אמר ראש העירייה לחברי הקואליציה כי בכוונתו שלא לקיים דיון על "צו המיסים".
 
18.   מן האמור לעיל, בהיות ישיבת המועצה מאמש בטלה מעיקרא (VOID)ׂהרי שיש לקבוע ישיבת מועצת עיר לצורך קיום דיון בהצעת צו המיסים.
 
 
19.   לפיכך נבקש להורות לראש העירייה על כינוס ישיבה כאמור.
 
20.   לתשובתך נודה.
 
 
 
                                       בכבוד רב,
 
 
 
         אורי אהד, עו"ד            צדוק בן משה                  רמי גרינברג, עו"ד            איציק ישראל       
        חבר מועצת העיר         חבר מועצת העיר             חבר מועצת העיר            חבר מועצת העיר
 
 
       מארק ליקוורניק        חנוך מיליביצקי, עו"ד          אביהו סופר                       גלעד שדמון
      חבר מועצת העיר         חבר מועצת העיר             חבר מועצת העיר                   חבר מועצת העיר
 
העתקים:
אריה מכלוף דרעי - שר הפנים
מבקר המדינה
חברי מועצת העיר פתח תקווה
אורנה הוזמן בכור - מנכ"לית משרד הפנים
מרדכי כהן –מ"מ מנכ"ל משרד הפנים, מנהל מינהל שלטון מקומי, משרד הפנים
רות יוסף - מנהלת מחוז מרכז
מלי חג'בי - סגנית מנהלת מחוז מרכז
יעקב ממן- מנכ"ל עיריית פתח- תקווה
פקידות סטוטורית- עיריית פתח- תקווה
לשכת שר הפנים
אגף התקציבים- משרד הפנים- המנהל לשלטון מקומי
מיטל ברבי - ממונה על פתח תקווה במחוז מרכז
 
 


Go Back  Print  Send Page