רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   טופס אסיפת דיירים
האגודה לתרבות הדיור
פרוטוקול

שם הישוב: ___________ רח' _______________ מס'________ מיקוד: _________

שכונה: _______________ גוש: _________ חלקה: ____________

פרוטוקול מאסיפת דיירים כללית שהתקיימה ביום ___/____/____

ובה השתתפו ________ דיירים, נעדרו _______ דיירים.

על סדר היום - בחירת נציגות הבית (ועד הבית)

נבחר הועד הבא:

יו"ר הועד גב'/מר _______________טל'_______________

גזבר הועד גב'/מר _______________טל'_______________

חבר הועד גב'/מר _______________טל'_______________

חבר הועד גב'/מר _______________טל'_______________

חבר הועד גב'/מר _______________טל'_______________ פרטים על הבית/ הכניסה

מספר הכניסות בבית
פרוטוקול מתייחס לכניסה מס'
סה"כ דירות בכניסה
מספר הקומות בבית
סה"כ יחידות מגורים בבית
עסקים (מחסן, חנות, משרד)
סה"כ יחידות כללי
מהן בבעלות
מהן בשכירות ציבורית
הבית הכניסה אוכלס בשנת _____19


פרטי חשבון בנק

שם בעל החשבון ___________________כתובת: ______________________________________

בנק: _________________סניף בנק: __________________מס' חשבון_____________________

מלא את הפרטים בדייקנות

ולראיה באנו על החתום: (חתימת רוב בעלי הדירות שהשתתפו באסיפה)

שם חתימה שם חתימה

1 _____________ ______________ 13 ______________ ______________
2 _____________ ______________ 14 ______________ ______________
3 _____________ ______________ 15 ______________ ______________
4 _____________ ______________ 16 ______________ ______________
5 _____________ ______________ 17 ______________ ______________
6 _____________ ______________ 18 ______________ ______________
7 _____________ ______________ 19 ______________ ______________
8 _____________ ______________ 20 ______________ ______________
9 _____________ ______________ 21 ______________ ______________
10 _____________ ______________ 22 ______________ ______________
11 _____________ ______________ 23 ______________ ______________
12 _____________ ______________ 24 ______________ ______________


הבית אורגן על ידי פעילי האגודה לתרבות הדיור ב ______________________________

הבית אורגן על ידי מארגן ועדי בתים גב'/מר ___________________________________

הערה הפרוטוקול נרשם ביומן המשרד המחוזי
1. יש למלא את הטופס במקור והעתק אחד ולהחתימו.
מחוז _______________מס' חבר _______________
2. יש להודיע על שינוי ו/או החלפת ועד הבית או חלק ממנו מיד
תאריך עדכון _______________________________
לסניף המקומי של האגודה לתרבות הדיור.
Go Back  Print  Send Page