רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   חוזה עם הגנן

בית משותף – האתר לקהילות הדיירים באינטרנט


חוזה לדוגמא מול הגנן

שנערך ונחתם ביום ____________________בין: _________ת.ז. __________להלן: "המזמין" מצד אחד
לבין:________ת.ז./ח.פ. __________מרח' _____________________
להלן: "הגנן" מצד שני
הואיל: והמזמין הינו הבעלים/וועד הבית והמחזיק בבית הנמצא ברח' ____________________ (להלן: "הבית").
והואיל: והמזמין מעוניין להזמין אצל הגנן עבודת טיפול ותחזוקת הגינה.
והואיל: והגנן מעוניין לעבוד אצל המזמין.
לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. הגנן יטפל בגינה פעמיים בחודש.
2. הטיפול בגינה יכלול:
א. כיסוח הדשא.
ב. חיתוך הקאנטים באמצעות חרמש או בכל דרך אחרת.
ג. גיזום הגדרות בהתאם לצורך.
ד. ניכוש עשבי בר ידנית או באמצעות ריסוס.
ה. דישון עונתי – פעמיים בשנה בסתיו ובאביב בתשלום נוסף.
ו. ניקיון באמצעות המפוח או בכל דרך אחרת.
ז. שתילת פרחים עונתיים בתשלום נוסף.

3. הגנן ו/או בא כוחו מבוטחים בביטוח נגד תאונות ופוטרים את וועד הבית ו/או הדיירים מכל נזק שעלול להגרם להם כתוצאה מעבודתם או הגעתם או יציאתם משטח הבית.
4. ועל כל העבודה הזו ישלם המזמין לגנן שכר חודשי בסך ....... כולל מע"מ.


חתימת המזמין: חתימת הגנן:

Go Back  Print  Send Page