רישום לניוזלטר

 
מונה:

התחברות למנהלים


iPhone Supported
 
   דפני כרמלה נגד עיריית פתח תקווה ואיציק ברוורמן
דף הבית >> כתבות >> דפני כרמלה נגד עיריית פתח תקווה ואיציק ברוורמן
      כאן יעלו מפעם לפעם מכתביה של דפני כרמלה – Dafni Carmela
בנוגע להתנהלות באי כוחם של מנהלי העיר וראש העיר


דפני כרמלה: "אני לא אדם שעוסק בפוליטיקה, אני משקיעה ממרצי וזמני להציף ולהעלות אי סדרים בעירייה בכל נושא התמיכות ונושאים נוספים שפונים אלי תושבי העיר, בתחילת הדרך לא היה בכוונתי לפנות לאף גוף חיצוני ולו מהטעם של לויאליות לעיריית פתח תקווה - אך לצערי כל בעלי התפקידים בעיריית פתח תקווה "זרקו אותי מהמדרגות" ואף אויימתי על ידי הממונה על התמיכות בעיריית פתח תקווה כי תוגש נגדי תלונה במשטרה על הטרדה, בנוסף הממונה על פניות הציבור השיב לי "את מלשינה כמו אלו שמלשינים למס הכנסה" היות ולא התייחסו אלי בעיריית פתח תקווה, פניתי לכל גוף אפשרי במשרדי הממשלה, ומבקר המדינה - ביקורת ערך ביקורת הן בעיריית פתח תקווה והן במשרד החינוך - אגף מוסדות תורניים והעלה דו"ח לשנת 2014 חמור מאד מעל 40 דפים ומצא את טענותיי כטענות מוצדקות ואוסיף לזה את דו"ח מבקרת העירייה לשנת הכספים 2013 ואשר פורסם באמצע שנת 2014 שבו היא מציינת לא אחת כי תלונות התושב צודקות"
מכתב למבקר המדינה על כך שראש העיר איציק ברוורמן מורה לכאורה למחלקות העירייה לא לענות לתושבים 
בקצרה: תשובת המנכ"ל היא שכדי לענות לתושבים צריכים תקן נוסף לפקידה.
מוזר ביותר שעד כה התקבלו לעבודה בעירייה מעל 1000 עובדים והמנכ"ל הצהיר שעד סוף השנה יתקבלו עוד 1400 עובדים
אבל עובדת אחת כדי לענות לתושבים זה חסר...

לכבוד
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור – סגנית בכירה למנהל האגף – עו"ד חגית ניסן
משרד הפנים - אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות - מנהלת האגף והממונה על החשבונות - עפרה ברכה
משרד הפנים - אגף בכיר לביקורת ברשות מקומית - שוקי זכאי
עיריית פתח תקווה – ראש העיר
עיריית פתח תקווה – מנכ"ל
עיריית פתח תקווה – מבקרת העירייה
עיריית פתח תקווה – גזברית העירייה
עיריית פתח תקווה – היועצת המשפטית
עיריית פתח תקווה – הממונה על התמיכות – עו"ד ארז בן חמו
 
                    הנדון:- תלונות הח"מ כנגד
אי מתן אישור קבלת פניה ע"י הגזברות וחסימה ממשלוח הודעות פקס
התייחסות עיריית פתח תקווה – ראש העיר מתאריך 25.06.2015 סימוכין שר-מכ-2015-66
                 התייחסות עו"ד ארז בן חמו מתאריך 07.06.2015
 
1.                המסמכים שבסימוכין הגיעו לח"מ עפ"י חוק חופש המידע.
 
2.                בהתייחס למסמך ראש העיר מתאריך 25.06.2015 בסימוכין שר-מכ-66-2015 הריני להביא לידיעתך :-
נספח א – מדף מס' 1 עד דף מס' 1
 
א.      בנושא אישורי קבלת פניה מגזברות העירייה - "לעניין שליחת אישורים לפניותיה של הגברת דפני מגזברות העירייה – הגזברות לא נותנת אישורים כל עוד לא נקבל תקן ממשרד הפנים וזאת לפי הנחיית מנכ"ל העירייה"
 
תגובת הח"מ
 
1)               חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958 חל על כל משרד ממשלתי ורשות מקומית
  נספח ב – מדף מס' 1 עד דף מס' 2
 
2)  עפ"י פרוטוקול דיון של ישיבת המועצה מספר 21 מתאריך 30.03.2015 מודיעה גזברית העירייה לחברי  
  המועצה כי בגזברות העירייה עובדים כ- 400 עובדים
נספח ג – מדף מס' 1 עד דף מס' 1
 
3)       עפ"י פרוטוקול דיון של ישיבת המועצה מספר 21 מתאריך 29.03.2015 אומר מנכ"ל עיריית פתח תקווה " יש לנו 3600 עובדים מעולים וכי בסוף השנה זה יגיע ל- 5000"
נספח ד – מדף מס' 1 עד דף מס' 1
 
4)               תמוהה טענת מנכ"ל העירייה שעל מנת לטפל באישור קבלת פניה דורש הוא אישור תקן לפקידה
  כאשר מנגד מצהיר הוא בישיבת מועצת העיר על גיוס של 1400 עובדים ואינו מזכיר אישור תקנים
   
5)       הנימוק של עד שלא יאושר תקן לא ישלחו אישורי קבלת פניה נוגד חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958 חל על כל משרד ממשלתי ורשות מקומית
 
6)       עיריית פתח תקווה יכולה לפעול כפי שפועלים משרדי הממשלה ורשויות מקומיות רבות וגם משרד מבקר המדינה – שליחת אישור קבלה דרך האימייל אוטומטית עם התקבל הפניה
 
ב.      לגבי הטענה במכתב ראש העיר סעיף 3 לעניין חסימת פניותיה של הגב דפני אל הממונה על המכרזים – ביום 07.06.2015 נשלחה תגובה למשרדך מאת הממונה על המכרזים בעירייה ישירות
 
התייחסות הח"מ:-
 
1)               כל הנאמר במכתב הממונה על התמיכות בעיריית פתח תקווה והמוזכר בסעיף 3 במכתב ראש עיריית פתח תקווה, הוא בגדר מסירת מידע לא אמין , לא בדוק, ולא מכובד ואינו משקף את המציאות ולראיה בעקבות תלונות רבות של הח"מ למבקר המדינה ולמכותב ו – ערך מבקר המדינה ביקורת במשרד החינוך – אגף מוסדות תורניים ובעיריית פתח תקווה ורוב תלונות הח"מ נמצאו כתלונות מוצדקות ואף הדו"ח הוגדר בחלקו כדוח חמור ובחלקו כדוח חמור ביותר.
 
2)       מבקר המדינה מצא לנכון להעלות את ממצאי הביקורת בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2014 על מספר לא מעט של עמודים
א)             משרד החינוך – אגף מוסדות תורניים – מעמוד 805 עד עמוד 852 – סה"כ 47 עמודים
ב)             עיריית פתח תקווה –                          מעמוד 553 עד עמוד 587 – סה"כ 34 עמודים
 
3)   בנוסף נבדקו תלונות הח"מ ע"י מבקרת עיריית פתח תקווה אשר הקדישה לזה מספר לא מועט של עמודים             - מעמוד 1 עד עמוד 35 – סה"כ 35 עמודים ואשר לא אחת ציינה כי הביקורת נעשתה בעקבות תלונות          
     תושב כשהכוונה לח"מ.
 
4)       ונוסיף לזה את דו"ח רו"ח אשר מונה מטעם עיריית פתח תקווה אשר קבע כי שתי העמותות אשר הח"מ התלוננה עליהן אכן הן עמותה אחת וכי דיווחיהן לא אמת
 
5)       גם העיתונות הכתובה הקדישה לזה לא מעט עמודים ולהלן מקצת מהכתבות שפורסמו בנושא
א)             עיתון כלכליסט –  כתבה מיום 05.05.2015 – אין פיקוח על המיליונים המוזרמים לחינוך התורני
ב)             עיתון News – חדשות –   כתבה מיום 05.05.2015 – מלגות כפולות לאברכים שלא שירתו בצה"ל
ג)               עיתון Nrg מעריב –  כתבה מיום 05.08.2015 – מוסדות חינוך תורני מקבלים מיליונים וללא פיקוח
ד)              עיתון Mynet פתח תקווה – כתבה מיום 15.05.2015 – בודקת חלוקת התמיכות הפכה לאימת 
         העירייה
 
6)      רצ"ב טבלה המפרטת 27 ניסיונות שליחת פקס אך התקבלה הודעת BUSY
נספח ה – מדף מס' 1 עד דף מס' 28
 
7)       במכתב הממונה על התמיכות למכותב א – אין כל אזכור לנושא חסימת הח"מ במשלוח אימייל ופקס
נספח ו – מדף מס' 1 עד דף מס' 1
 
3.      בעלי התפקידים בעיריית פתח תקווה מנסים בכל דרך להתיש את הח"מ ולאיים על הח"מ וזאת על מנת להביאה למצב של הפסקת פועלה בכל נושא התמיכות , תמיכות המסתכמות בכ- 30 מיליון ₪ בשנה כאשר לדעת הח"מ ידם רפה באישור התמיכות ובדיקת בקשות התמיכה.
 
4.      מבקשת להורות לעיריית פתח תקווה לבטל את כל החסימות הן באימייל , הן בפייסבוק, והן בפקס של הממונה על התמיכות.
 
                                                                                                                    דפני כרמלה
                                                                                                      פעילת ציבור למען מנהל תקין
                                                                                                    בעיריית פתח תקווה ותושבת העיר
 עיריית פתח תקווה – ראש העיר איציק ברוורמן
משרד הרווחה והשירותים החברתיים – פניות הציבור
משרד הפנים - אגף בכיר לביקורת ברשות מקומית - שוקי זכאי
מבקר המדינה – ביקורת
 
        הנדון:-  שידור מצוקה בפייסבוק הגברת צהלה דוידסון – תושבת העיר פתח תקווה
 
1.   לא אחת, נתקלה הח"מ בפרסום מלל ברשת הפייסבוק ע"י הגברת צהלה דוידסון בנושא בנה.
להלן ציטוט מהמלל
 
" מה קרה????אני בחיפושים אחר צדק .ילד שנאלץ להתמודד עם רצון גדול לילמוד כמו כל הילדים אבל לא מצליח לעשות זאת בכיתת לימוד רגילה.למה הוא צריך להתחנן שיעבירו אותו לכיתה שבה יוכל לחוות הצלחות? למה לתסכל ילד??" 
 
2.   מבקשת מראש עיריית פתח תקווה – לבדוק במיידית את המצוקה אשר משדרת הגברת צהלה דוידסון.
 
                                                                             
 
                                                                                                                        דפני כרמלה,
                                                                                                    קבוצת פעילות ציבור למען מינהל תקין
                                                                                                       בעיריית פתח תקווה ותושבת העיר


בקשה מתאריך 3.8.2015 מראש העיר איציק ברוורמן להעביר פרטים מזהים על הרשת החברתית אכפ"ת
הכוונה לבדוק את נושא השקיפות ולבחון האם הרשת לא מהווה כיסוי לפעילות פוליטית של ראש העיר במסווה רווחה.
ראש העיר איציק ברוורמן מעביר את בקשתה של כרמלה דפני לבדיקת גורם מקצועי בעירייה.
האם ראש העיר לא יכול לתת תשובה בנושא?
האם יש כאן כוונה להרוויח זמן ולנסות לחפות על מחדלים?
נמשיך לעקוב אחר התפתחות העניין.

תקציב חיילים בודדים + תקציב בולים ומברקים לשנת 2015
המכתב של כרמלה בקצרה:
ראש העיר איציק ברוורמן,  מאשר  1000.00 (אלף) ש"ח לחיילים בודדים !!!!!
1000 ש"ח בשנת 2013, 1000 ש"ח בשנת 2014 וכעת הצעת התקציב לשנת 2015 עומדת על 1000 ש"ח בלבד
ראש העיר מאשר באותה נשימה 850,000.00 ש"ח לבולים ומברקים לשנת התקציב 2015 !!!!


לכבוד
עיריית פתח תקווה – ראש העיר
עיריית פתח תקווה - לשכת מנכ"ל - מנכ"ל העירייה
עיריית פתח תקווה - לשכת המבקרת - מבקרת העירייה
עיריית פתח תקווה - לשכת הגיזברית - גיזברית העירייה - הגברת חני גולדשטיין
עיריית פתח תקווה - לשכה המשפטית - היועצת המשפטית - עו"ד שרית גרינבויים
משרד הפנים - אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות - רו"ח אושרית קלפוס
מבקר המדינה - ביקורת
 
 
 
        הנדון:-  הצעת התקציב שנת כספים 2013-2015 – עיריית פתח תקווה
 תקציב חיילים בודדים + בולים ומברקים  מספר חשבון 092 משרד הרשות ושרותים
 
 
 
1.   עפ"י דף מספר 44 המופיע במסמך הצעת התקציב של עיריית פתח תקווה והמופיע באתר העירייה הקציבה עיריית פתח תקווה לחשבון חיילים בודדים ובולים ומברקים לשנת הכספים 2013-2015 כר"מ
 
שם החשבון  2013 2014  2015  סה"כ הצעת התקציב 
חיילים בודדים 0       1,000.00       1,000.00               2,000.00
בולים ומברקים  611,200.00  710,000.00  850,000.00        2,171,200.00
 
 
2.   נראה מוזר ותמוהה על אישור סך התקציב המוזכר בסעיף 1 לעיל ולו מהטעם של:-
 
א.      איזה תועלת ניתן להפיק בעזרה לחיילים בודדים באם אושר לנושא זה רק 1,000.00 ₪.
 
ב.      עידן הבולים והמברקה אשר מידי שנה התקציב לנושא זה עולה ולא יורד מהסיבה שהיום בעידן המחשבים ניתן לשלוח מסמכים וחשבוניות דרך האימייל וכן עידן המברקה תם מהעולם מעל עשור שנים
.
3.                  נא בדיקתך והתייחסותך.תמיכה בהסעות תלמידים
המכתב של כרמלה בקצרה:
1.העירייה, ראש העיר איציק ברוורמן וסגנו איציק ישראל, מאשרים הוצאה של 211,336.00 ש"ח להסעות ל 12 ילדים.
2.בחישוב פשוט יוצא שלכל תלמיד הקצו 17,611.00 ש"ח לשנה
3.עלות נסיעה חופשי חודשי לכל השנה עולה 1644.00 ש"ח
4.העלות לכל התלמידים (12) להם אושרה נסיעה היא 19,728.00 ש"ח
5.פועל יוצא שאישרו 191,608.00 ש"ח יותר !!!


לכבוד
עיריית פתח תקווה - לשכת מנכ"ל - מנכ"ל העירייה
עיריית פתח תקווה - לשכת המבקרת - מבקרת העירייה
עיריית פתח תקווה - לשכת הגיזברית - גיזברית העירייה - הגברת חני גולדשטיין
עיריית פתח תקווה - לשכה המשפטית - היועצת המשפטית - עו"ד שרית גרינבויים
עיריית פתח תקווה - מממונה על המכרזים התקשרויות ותמיכות - עו"ד ארז בן חמו
עיריית פתח תקווה - לשכת הגיזברית - חשבת המינהל הכספי והכללי  - הגברת אסתר רייפולד
משרד הפנים - אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות - רו"ח אושרית קלפוס
מבקר המדינה - ביקורת
 
       הנדון:-  תמיכת עיריית פתח תקווה – תבחין חינוך – תמיכה בהסעות תלמידים
                   סה"כ תמיכה 211,336.00 ₪ – שנת כספים 2015
 חשש לכאורה בתמיכה מופרזת עבור מימון הסעות ל- 12 תלמידים הזקוקים להסעות
                   עמותת מוסדות הבעש"ט ע.ר 580289197
 
1. בישיבת וועדת תמיכות אשר דנה בנושא תמיכות – תבחין חינוך לשנת הכספים 2015 החליטה היא על מתן תמיכות לעמותה שבנדון לצורך ממון הסעות תלמידים בסך של 211,336.00 ₪
 
2.      בהתייחס לאמור בסעיף, 1 לעיל הממוצע השנתי בממון הסעות לתלמידים עומד על סך של  17,611.00 ₪ לשנה מבלי להפחית את ימי חופשת החגים והחופש הגדול .
 
3.      עפ"י טופס דיווח אשר הוגש ע"י העמותה לצורך ממון הסעות מדווחת היא על 12 תלמידים בלבד הזקוקים להסעה.
 
4.      בחישוב פשוט עולה כי העירייה תומכת עבור כל תלמיד בסך של 17,611.00 ₪ בשנה, וסך של  1,467.61 ₪ בחודש  מבלי להפחית את ימי חופשת החגים והחופש הגדול .
 
5.      עפ"י אימייל של חברת קווים בנושא עליות נסיעה במרחב פתח תקווה והסביבה עולה  כי עלות כרטיס חופש חודשי  הינו 137.00 ₪ לכל תלמיד בחודש, ובשנה העלות היא 1,644.00 ₪ מבלי להפחית את ימי חופשת החגים והחופש הגדול .
 
6.      בחישוב פשוט עולה כי עלות הסעות 12 התלמידים הזקוקים להסעה בעמותה שבנדון יעמוד על סך של 19,728.00 ₪ מבלי להפחית את ימי חופשת החגים והחופש הגדול .
 
7.      לאור האמור בסעיף 6 לעיל ניתן לחסוך בתשלום הוצאות תמיכות  הסעות בסך  של 191,608.00 ₪ ובכסף זה ניתן יהיה לעזור למשפחות קשות יום , לחיילים בודדים, לסטודנטים ועוד
 
8.      לא ברור מדוע זה אישרה וועדת התמיכות תמיכה לעמותה שבנדון בגין תבחין חינוך – הסעות תלמידים בסך של 211,336.00 ₪ כאשר ניתן לחסוך בהוצאות הסעה באלפי שקלים באם תרכוש ותנפיק כרטיסיות חופשי חודשי עבור התלמידים הזקוקים להסעות.
 
9.      נא בדיקתכם והתייחסותכם
 
                                                                              
                                                                                                                        דפני כרמלה,
                                                                                                    קבוצת פעילות ציבור למען מינהל תקין
                                                                                                       בעיריית פתח תקווה ותושבת העיר
לכבוד                                                                                                             30.7.2015
היועץ המשפטי ממשלה
משטרת ישראל - להב 433 - יאח"ה - מפקד יאח"ה
מבקר המדינה - ביקורת

               הנדון:- חשש כבד – הפעלת לחצים ואיומים אסורים על גזברית העירייה
                         בכדי שתפעל בניגוד להנחיות משרד הפנים ופקודת העיריות
                         ותעביר מאות אלפי שקלים לקופת העמותה העירונית מקפ"ת
                         ללא שיהיו בידיה החשבוניות לתשלום
              כתבה בעיתון המקומון מספר גיליון 826 מתאריך 29.07.2015 עמוד 40
 
 
1.      כתבה בעיתון המקומון מספר גיליון 826 מתאריך 29.07.2015 עמוד 40 המעלה חשש כבד – הפעלת לחצים ואיומים אסורים על גזברית העירייה בכדי שתפעל בניגוד להנחיות משרד הפנים ופקודת העיריות ותעביר מאות אלפי שקלים לקופת העמותה העירונית מקפ"ת ללא שיהיו בידיה החשבוניות לתשלום.
 
2.      הנדון הוא בהמשך לפניית הח"מ למכותב א בתאריך 22.07.2015 סימוכין 5485 והדן בנושא כתבה בעיתון המקומון פתח תקווה – גיליון מס' 825 מתאריך 22.07.2015 עמוד מספר 22 חשש לכאורה למתן הנחיה בלתי חוקית לגזברית העירייה להעביר סך של 250,000.00 ₪ לקופת מקפ"ת לצורך קיום אירוע קיץ לציבור הדתי והחרדי בעיר ללא חשבוניות והזמנות עבודה .
 
3.      נא בדיקתכם והתייחסותכם.
 
 
                                                                                                         דפני כרמלה,
                                                                                                   תושבת העיר פתח תקווה30.7.2015
לכבוד
עיריית פתח תקווה – ראש העיר
עיריית פתח תקווה – מנכ"ל העירייה
עיריית פתח תקווה – מבקרת העירייה
עיריית פתח תקווה – גיזברית העירייה
עיריית פתח תקווה – המחלקה המשפטית – עו"ד גרינבויים שרית
עיריית פתח תקווה – האחראי על התמיכות עו"ד ארז בן חמו
עיריית פתח תקווה - לשכת הגיזברית - חשבת המינהל הכספי והכללי  - הגברת אסתר רייפולד
משרד הפנים - אגף בכיר לביקורת ברשות מקומית – רו"ח אושרית קלפוס
מבקר המדינה – ביקורת
 
 
 
 
הנדון:-  הצעה לשינוי התבחינים לשנת הכספים 2016 – תבחין כולל
 
1.      בשנת הכספים 2015 תמכה עיריית פתח תקווה בכ- 735.000.00 ₪ בעמותות המחזיקות כולל.
 
2.      עיריית פתח תקווה מאשרת תמיכות לעמותות עפ"י טופס תיק המנופק ע"י משרד החינוך – אגף מוסדות תורנים.
 
3.      מבדיקה שערכה הח"מ נמצאו לא מעט עמותות המחזיקות מספר כוללים במספר ערים בארץ, כולל העיר פתח תקווה.
 
4.      טופס התים המנופק ע"י משרד החינוך – אגף מוסדות תורנים מכיל הוא רשימת אברכים השייכים לעמותה ללא כל הפרדה בין כולל וכולל וציון מקום פעילות הכולל או ציון כתובת האברך
 
5.      לאור האמור בסעיף 4 לעיל, נוצר מצב שעיריית פתח תקווה תומכת בכל אברכי העמותה, כולל אברכים הגרים מחוץ לעיר פתח תקווה או כוללים אשר אינם פועלים בעיר פתח תקווה.
 
6.      היות וכך, ועל מנת לחסוך בכספי קופת העירייה שזה בעצם כספי ציבור על העירייה לדרוש מהעמותות המבקשות תמיכה עבור תבחין כולל :-
 
א.                  רשימה שמית של כל האברכים הלומדים בכולל השייך לעמותה ואשר מקום ביצוע פעילות בעיר פתח תקווה
 
ב.                  לצרף לרשימה השמית צילום תעודת זהות המעיד כי האברך אכן גר בעיר פתח תקווה
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                דפני כרמלה,

                                                                                                   תושבת העיר פתח תקווה

--